เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มขีดความสามารถในกา - riverplus-network.com